Säännöt

Säännöt (voimassa 15.2.2017 alkaen)

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland Societas Philosophica Fennica, Philosophical Society of Finland ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta filosofiseen ajatteluun sekä edistää filosofian ja sen lähimpien sukulaisalojen akateemista tutkimusta Suomessa. Näitä tarkoituksia se pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmä­ ja keskustelutilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys pyrkii myös muilla vastaavanlaisilla tavoilla edistämään filosofista ajattelua, opetusta ja tutkimusta maassamme.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat

a) perustavia jäseniä

b) vakinaisia jäseniä

c) vuosijäseniä

d) kunniajäseniä

Yhdistyksen jäseneksi pääsee se, joka ilmoittaa haluavansa liittyä Yhdistykseen ja jonka Yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten oikeudesta saada julkaisuja ilman erillistä korvausta.

Jäsen voidaan erottaa Yhdistyksestä vain, jos Yhdistys kokouksessaan päättää niin vähintään kolmen neljänneksen enemmistöllä annetuista äänistä. Hallitus voi myös päättää jäsenen erottamisesta, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua Yhdistyksen ja sen tarkoitusperien edistämisessä erittäin ansioituneen henkilön. Kokouskutsussa on mainittava kutsumisehdotuksesta.

4§ Liittymis-­ ja jäsenmaksu

Vuosijäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden Yhdistys vahvistaa talousarvion hyväksyvässä yhdistyksen kokouksessa. Vakinaiset jäsenet suorittavat kertakaikkisen liittymismaksun, joka on kaksikymmentä kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Perustavat jäsenet, vakinaiset jäsenet ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja kokouksissa käsiteltäviksi valmistelee hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi. Hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnä ollessa silloin, kun kokohallituksesta on läsnä vähintään puolet. Jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen vaihtuessa on pyrittävä siihen, että vähintään kolme uuden hallituksen jäsentä on ollut edellisessä väistyvässä hallituksessa.

Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen enintään seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti. Mikäli henkilöllä on tullut täyteen seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti hallituksessa ja hän joutuu jättämään paikkansa, voi hän tulla valituksi uudelleen hallituksen jäseneksi kolmen hallituskauden kuluttua viimeisen hallituskauden päättymisestä.

Jos puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, Yhdistys valitsee hänen tilalleen uuden toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, mikäli ilman uutta nimitystä yhdistyksen hallituksessa olisi alle kahdeksan jäsentä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen merkitsee joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahainhoitajan kanssa.

7 § Julkaisujen toimittajat, toimituskunnat sekä kokousten työryhmät

Hallitus nimittää Yhdistyksen julkaisujen toimittajiksi ja toimituskuntien jäseniksi vähintään kolmen ja enintään viiden vuoden toimikaudeksi filosofian tutkijoita. Tieteellisiä kokouksia valmistelemaan hallitus asettaa työryhmiä, joiden enemmistö on tutkijoita.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kutsuu koolle kokouksiinsa hallitus. Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa jäsenille postitse tai sähköisen tietoliikennevälineen kautta.

Yhdistys päättää kokouksissaan täysin uusista toimintamuodoista ja julkaisusarjoista. Kun tällaista asiaa käsitellään ensi kertaa Yhdistyksen kokouksessa, on asia pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi jäsentä niin vaatii. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien vaalit toimitetaan suljetuin lipuin; muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, jollei toisin vaadita. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, milloin määräenemmistöä ei ole säädetty. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan kannattama puoli voittanut, paitsi suljetuilla lipuilla äänestettäessä ja vaalissa, jolloin arpa ratkaisee.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ennen tammikuun 31. päivää rahainhoitajan on esitettävä tilit toiminnantarkastajalle, joka antaa niistä lausunnon vuosikokoukselle.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen koollekutsuja
 9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Sääntömuutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistö annetuista äänistä. Jos Yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, päättää Yhdistys selvityksen jälkeen jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä Yhdistyksen viimeisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla sääntöjen 2§:ssä mainittuihin Yhdistyksen toiminnan tarkoituksiin.

Sääntöuudistus 2017

[PDF]: Sääntömuutos yhdistykselle 15.2.2017

[PDF]: Sääntömuutos yhdistykselle 25.1.2017

[PDF] Vanhat säännöt voimasssa 15.2017 asti

 

Säännöt

Säännöt (voimassa 15.2.2017 alkaen)

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Filosofinen Yhdistys, Filosofiska Föreningen i Finland Societas Philosophica Fennica, Philosophical Society of Finland ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta filosofiseen ajatteluun sekä edistää filosofian ja sen lähimpien sukulaisalojen akateemista tutkimusta Suomessa. Näitä tarkoituksia se pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmä­ ja keskustelutilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Yhdistys pyrkii myös muilla vastaavanlaisilla tavoilla edistämään filosofista ajattelua, opetusta ja tutkimusta maassamme.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat

a) perustavia jäseniä

b) vakinaisia jäseniä

c) vuosijäseniä

d) kunniajäseniä

Yhdistyksen jäseneksi pääsee se, joka ilmoittaa haluavansa liittyä Yhdistykseen ja jonka Yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten oikeudesta saada julkaisuja ilman erillistä korvausta.

Jäsen voidaan erottaa Yhdistyksestä vain, jos Yhdistys kokouksessaan päättää niin vähintään kolmen neljänneksen enemmistöllä annetuista äänistä. Hallitus voi myös päättää jäsenen erottamisesta, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua Yhdistyksen ja sen tarkoitusperien edistämisessä erittäin ansioituneen henkilön. Kokouskutsussa on mainittava kutsumisehdotuksesta.

4§ Liittymis-­ ja jäsenmaksu

Vuosijäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden Yhdistys vahvistaa talousarvion hyväksyvässä yhdistyksen kokouksessa. Vakinaiset jäsenet suorittavat kertakaikkisen liittymismaksun, joka on kaksikymmentä kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Perustavat jäsenet, vakinaiset jäsenet ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja kokouksissa käsiteltäviksi valmistelee hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa seuraavaksi toimintavuodeksi. Hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita kutsutaan Yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnä ollessa silloin, kun kokohallituksesta on läsnä vähintään puolet. Jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen vaihtuessa on pyrittävä siihen, että vähintään kolme uuden hallituksen jäsentä on ollut edellisessä väistyvässä hallituksessa.

Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen enintään seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti. Mikäli henkilöllä on tullut täyteen seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti hallituksessa ja hän joutuu jättämään paikkansa, voi hän tulla valituksi uudelleen hallituksen jäseneksi kolmen hallituskauden kuluttua viimeisen hallituskauden päättymisestä.

Jos puheenjohtaja tai muu hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, Yhdistys valitsee hänen tilalleen uuden toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, mikäli ilman uutta nimitystä yhdistyksen hallituksessa olisi alle kahdeksan jäsentä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen merkitsee joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahainhoitajan kanssa.

7 § Julkaisujen toimittajat, toimituskunnat sekä kokousten työryhmät

Hallitus nimittää Yhdistyksen julkaisujen toimittajiksi ja toimituskuntien jäseniksi vähintään kolmen ja enintään viiden vuoden toimikaudeksi filosofian tutkijoita. Tieteellisiä kokouksia valmistelemaan hallitus asettaa työryhmiä, joiden enemmistö on tutkijoita.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kutsuu koolle kokouksiinsa hallitus. Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa jäsenille postitse tai sähköisen tietoliikennevälineen kautta.

Yhdistys päättää kokouksissaan täysin uusista toimintamuodoista ja julkaisusarjoista. Kun tällaista asiaa käsitellään ensi kertaa Yhdistyksen kokouksessa, on asia pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi jäsentä niin vaatii. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien vaalit toimitetaan suljetuin lipuin; muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, jollei toisin vaadita. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, milloin määräenemmistöä ei ole säädetty. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan kannattama puoli voittanut, paitsi suljetuilla lipuilla äänestettäessä ja vaalissa, jolloin arpa ratkaisee.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ennen tammikuun 31. päivää rahainhoitajan on esitettävä tilit toiminnantarkastajalle, joka antaa niistä lausunnon vuosikokoukselle.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen koollekutsuja
 9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Sääntömuutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistö annetuista äänistä. Jos Yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, päättää Yhdistys selvityksen jälkeen jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä Yhdistyksen viimeisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla sääntöjen 2§:ssä mainittuihin Yhdistyksen toiminnan tarkoituksiin.

Sääntöuudistus 2017

[PDF]: Sääntömuutos yhdistykselle 15.2.2017

[PDF]: Sääntömuutos yhdistykselle 25.1.2017

[PDF] Vanhat säännöt voimasssa 15.2017 asti